Svindinge Landsby

Landsbyens oprindelse og historie
Svindinge by ligger på en forhøjning i landskabet, og er omgrænset af lavninger. Svindinge Kirke ligger på det højeste punkt og virker markant og imponerende set fra det omgivende landskab. Især fra herregården Glorup ses kirketårnet tydeligt. Kirken og den lange lige vej fra Glorup er med til at markere den tidligere så tætte forbindelse mellem landsby og hovedgård, som på mange måder er en del af den samme fortælling - en fortælling, der er med til at gøre historien om Svindinge særlig interessant.
Svindinge er omtalt første gang i 1376 under formen ”Swinninge”, der betyder afbrændt område. Endelsen ”-inge” indikerer, at navnet er fra før vikingetiden - sandsynligvis fra jernalderen. Anlæggelsen af byen på dens nuværende placering er formodentlig sket omkring overgangen mellem vikingetiden og middelalderen.
Svindinge er en såkaldt ”adelby”, hvilket vil sige, at den ikke er anlagt ved udflytning af gårde fra landsbyen. Svindinge er også en ”uregelmæssig vejforteby”, hvor bebyggelsen orienterer sig mod en såkaldt vejforte - en åben plads. Byens gårde ligger meget tæt og uregelmæssigt samlet omkring den nord-syd-gående vejforte og dens udgreninger. Kirken ligger på vestsiden af vejforten midt i byen, mens husene ligger spredt langs vejene i byen. I Svindinge har der overvejende været agerbrug, om end der også forekommer små spredte engområder og skov mod nordvest og sydvest.
Svindinge blev ”udskiftet” i 1770 og 1805. I alt er ca. 30 gårde flyttet ud fra landsbyen - både syd og nord for byen. ”Hullerne” i landsbybebyggelsen er efterhånden udfyldt med små huse og forretninger langs hovedgaden.
Dette giver bebyggelsen et noget uensartet præg, der dog er meget karakteristisk for udviklingen i mange af landets landsbyer fra 1800-tallets slutning og frem.

Mødet med byen
Svindinge er et aktivt landsbymiljø, der er beliggende i et smukt landskab med bølgende marker. Landsbyens gadekær, kirke og skole skaber et idyllisk centrum i byen. Den nærliggende herregård Glorup og velbevarede gamle ejendomme, leder tankerne mod svundne tider.
Svindinge er en typisk fynsk landsby, præget af en lang historie under Glorup gods. Landsbyen rummer en velfungerende friskole med børnehave og vuggestue, et forsamlingshus og en kirke, mens der ikke længere er dagligvarebutikker i byen.
Ved ankomsten til området omkring kirken mødes man af det flotte gadekær, der blev renoveret i 1990­erne. Overfor gadekæret ligger den smukke fredede ejendom ”Glorups Stiftelse”, der fra opførelsen omkring 1850 og var tiltænkt gamle, der havde tjent på Glorup.
Kirken er beliggende i samme miljø ved gadekæret og er en renæssancekirke med et tårn, der prydes af kobberspir.
På landevejen fra Glorup møder man endnu et eksempel på godsets indflydelse på Svindinge ­skolen, der blev oprettet i landsbyens centrum ved kirken i 1846. Huset er i dag gult og rummer børnehaveklasse og skoleklasse. Endvidere er der ved friskolen etableret naturlegeplads og
boldbane.
Det sidste område, der er byudviklet, er området ved Højvænget, der er udbygget med parcelhuse i 1960­erne og fremefter.
I år 2000 blev Svindinge af LAL udpeget som ”Årets Landsby”. Det synlige bevis herpå kan ses ved gadekæret, hvor der er opstillet en sten til minde om begivenheden.